Пропустить навигацию.
Главная

Акафисты с молением о Императоре

Господу Богу:

Ѵпостасной Премудрости Божіей, Господу Іисусу Христу
 • Ака́ѳистъ Ѵпоста́сной Прему́дрости Бо́жіей, Го́споду на́шему Іису́су Христу́ [«Прибавленія къ Вологодскимъ Епархіальнымъ вѣдомостямъ». Вологда, 1868].

  Ко причащенію Святыхъ Таинъ
 • Ака́ѳистъ къ причаще́нію Святы́хъ Та́инъ [СПб., 1874].

  По причащеніи Святыхъ Таинъ
 • Акаѳистъ благода́рственный по причаще́ніи Святы́хъ Пречи́стыхъ Животворя́щихъ Стра́шныхъ Та́инъ Христо́выхъ [«Православная жизнь». Jordanville, 2004].

  Честному и Животворящему Кресту Господню
 • Ака́ѳистъ (первый) Свято́му и Животворя́щему Кресту́ Госпо́дню [Берлинъ, 1895].
 • Ака́ѳистъ (второй) Честно́му и Животворя́щему Кресту́ Госпо́дню [Іерусалимъ, 1908].

  Божественнымъ Страстямъ Христовымъ
 • Служба съ Акаѳистомъ Божественнымъ Страстемъ Христовымъ [Кіевъ, 1899].

  Живоносному Гробу и Воскресенію Господню
 • Ака́ѳистъ Живоно́сному Гро́бу и Воскресе́нію Госпо́дню [СПб., 1849].

  Воскресенію Христову
 • Ака́ѳистъ Воскресе́нію Христо́ву [СПб., 1907].

  Преображенію Господню
 • Ака́ѳистъ во сла́ву свѣтоно́снаго Преображе́нія Христа́ Спаси́теля и во исповѣ́даніе та́инъ спасе́нія, въ Преображе́ніи Госпо́дни явля́емыхъ [М., 1924; 2000].


  Пресвятой Богородицѣ:

  Успенію Пресвятыя Богородицы
 • Ака́ѳистъ Успе́нію Пресвяты́я Богоро́дицы [Кіевъ, 1863].

  Покрову Пресвятыя Богородицы
 • Ака́ѳистъ Покрову́ Пресвяты́я Богоро́дицы [Кіевъ, 1860].

  Покаянный ко Пресвятой Богородицѣ
 • Покаянный акаѳистъ Пресвятой Владычицѣ нашей Богородицѣ [San Francisko, 1980].

  Ахтырской иконѣ
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ въ че́сть ико́ны Ея́ «Ахты́рскія» [М., 1916].

  Боголюбской иконѣ
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ въ че́сть чудотво́рныя Ея́ ико́ны, имену́емыя «Боголюби́выя» [М., 1886].

  Владимірской иконѣ
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ въ че́сть чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя «Влади́мірскія» [San Francisko, 1976].

  Всѣхъ скорбящихъ Радости
 • Ака́ѳистъ (первый) Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ въ че́сть ико́ны Ея́, имену́емѣй «Всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́дости» [СПб., 2009].
 • Ака́ѳистъ (второй) Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ «Всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́дости» [Нижній-Новгородъ, 1913].

  Грузинской иконѣ
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ и Приснодѣ́вѣ Марíи, прославле́нія ра́ди чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя «Грузи́нскія». [СПб., 1899].

  Державной иконѣ
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ явле́нія ра́ди чудотво́рныя Ея́ ико́ны «Держа́вныя» въ селѣ́ Коло́менстѣмъ, бли́зъ гра́да Москвы́, 2-го Ма́рта 1917 го́да. [Jordanville, 1984].

  Достойно есть
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ, въ че́сть и па́мять явле́нія чудотво́рныя Ея́ ико́ны, имену́емыя «Досто́йно е́сть» - «Ми́лующая». [М., 1896].

  Знаменіе Курско-Коренной
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ въ че́сть чудотво́рныя Ея́ ико́ны нарица́емыя «Зна́меніе» Ку́рская-Коренна́я [New York, 1995].

  Знаменіе Новгородской
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ честно́му Ея́ Зна́менію, е́же въ Вели́цѣмъ Новѣгра́дѣ [СПб., 1892].

  Иверской иконѣ
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, явле́нія ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ея́ «Иверскія», нарица́емыя «Портаи́тисы», сíесть «Врата́рницы» [Кіевъ, 1908].

  Иверской-Мѵроточивой Монреальской
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ ра́ди ико́ны Ея́ «Иверскія-Мѵроточи́выя Монреа́льскія» [М., 1995].

  Казанской иконѣ
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, явле́нія ра́ди чудотво́рныя Ея́ ико́ны Каза́нскія [СПб., 1906].

  Неопалимой Купинѣ
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ, въ че́сть и па́мять явле́нія чудотво́рныя ико́ны Ея́ «Неопали́мыя Купины́» [Кіевъ, 1884].

  Нечаянной Радости
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ ра́ди чудотво́рнаго Ея́ о́браза «Неча́янныя Ра́дости» [М., 1911].

  Печерской иконѣ
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ въ че́сть ико́ны Ея́ «Пече́рскія» [Кіевъ, 2002].

  Почаевской иконѣ
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, предъ Ея́ чудотво́рною ико́ною «Поча́евскою» [Варшава, 1928].
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, предъ Ея́ цѣльбоно́сною стопо́ю Поча́евскою пѣва́емый [Почаевъ, 1997].

  Свѣтлой Обители странниковъ бездомныхъ
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, «Свѣ́тлой Оби́тели стра́нниковъ бездо́мныхъ» [Мюнхенъ, 1964].

  Скоропослушницѣ
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ, въ че́сть и па́мять явле́нія чудотво́рныя Ея́ ико́ны, имену́емыя «Скоропослушница» [М., 1894].

  Тихвинской иконѣ
 • Ака́ѳистъ ко Пресвятѣ́й Госпожѣ́ Влады́чицѣ Дѣ́вѣ Богоро́дицѣ пресла́внаго ра́ди явле́нія чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Ти́хвинскія». [СПб., 1893].

  Толгской иконѣ
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ, въ че́сть и па́мять явле́нія чудотво́рныя ико́ны Ея́, нарица́емыя «То́лгскія». [М., 1888].

  Троеручицѣ
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ предъ ико́ною Ея́ имену́емою «Троеру́чица» [М., 2008].

  Утоли моя печали
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, честно́му Ея́ о́бразу «Утоли́ моя́ печа́ли» [СПб., 1860].

  Ѳео́доровской иконѣ
 • Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ, явле́нія ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ея́ «Ѳео́доровскія», я́же во гра́дѣ Костромѣ́, ея́же ра́ди изволе́ніемъ отъ люде́й Россíйскія земли́ умоле́нъ бы́сть на ца́рство Благовѣ́рный Госуда́рь Михаи́лъ Ѳео́доровичь, родонача́льникъ Ца́рствующаго До́ма Рома́новыхъ [М., 1897].


  Святымъ угодникамъ:

  Всѣмъ русскимъ святымъ
 • Ака́ѳистъ всѣ́мъ святы́мъ, въ земли́ Россíйстѣй просія́вшимъ [СПб., 1995].

  Семи отрокамъ Ефесскимъ
 • Ака́ѳистъ святы́мъ седми́ отроко́мъ, и́же во Ефе́сѣ: Максимиліа́ну, Іамвли́ху, Мартиніа́ну, Іоа́нну, Діони́сію, Ексакустодіа́ну и Антони́ну [М., 1906].

  Собору всѣхъ преподобныхъ отцовъ Кíево-Печерскихъ
 • Ака́ѳистъ всѣ́мъ преподо́бнымъ отце́мъ Кíево-Пече́рскимъ [Кіевъ, 2001].

  Собору святыхъ преподобныхъ Оптинскихъ старцевъ
 • Ака́ѳистъ собо́ру святы́хъ преподо́бныхъ Оптинскихъ ста́рцевъ [СПб., 1996].

  Собору трехъ святителей
 • Ака́ѳистъ тріе́мъ святи́телемъ: Васи́лію Вели́кому, Григо́рію Богосло́ву и Іоа́нну Златоу́стому [М., 1910].

  Собору седми херсонскихъ святителей
 • Ака́ѳистъ святы́мъ священному́ченикомъ, Васи́лію, Ефре́му, Евге́нію, Елпи́дію, Агаѳодо́ру, Еѳе́рію и Капи́тону, въ Херсо́нѣ епи́скопствовавшимъ [М., 1900].

  Аврамію Ростовскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Авра́мію, архимандри́ту Росто́вскому, чудотво́рцу [М., 1886].

  Аврамію Смоленскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Авра́мію, Смоле́нскому чудотво́рцу [М., 1995].

  Агапиту Печерскому, врачу безмездному, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Ага́питу, Пече́рскому чудотво́рцу [Кíевъ, 2011].

  Адріану Ондрусовскому, Олонецкому, преп.
 • Ака́ѳистъ свято́му преподо́бному Адріа́ну, игу́мену Ондру́совскому, Оло́нецкому чудотво́рцу [М., 1995].

  Адріану Пошехонскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподобному́ченику Адріа́ну, игу́мену Пошехо́нскому, чудотво́рцу [М., 1912].

  Александру Невскому, благ. вел. кн.
 • Ака́ѳистъ свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, во и́ноцѣхъ Алексíю [М., 1900].

  Александру Свирскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Алекса́ндру, игу́мену Сви́рскому, чудотво́рцу [Кіевъ, 1897].

  Алексію, митр. Кіевскому, Московскому и всея Россіи чудотворцу, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Алексíю, митрополи́ту Моско́вскому, всея́ Россíи чудотво́рцу [М., 1895].

  Анастасіи Узорѣшительницѣ, велмучц.
 • Ака́ѳистъ святѣ́й великому́ченицѣ Анастасíи, имену́емѣй Узорѣши́тельницѣ [М., 1899].

  Андрею Первозванному, ап.
 • Ака́ѳистъ свято́му апо́столу Андре́ю Первозва́нномую [Кíевъ, 1914].

  Аннѣ Кашинской, преп.
 • Ака́ѳистъ святѣ́й благовѣ́рнѣй вели́цѣй княги́нѣ, преподо́бнѣй Аннѣ Ка́шинстѣй [СПб., 1911].

  Антипѣ, еп. Пергама Асійскаго, свщмуч.
 • Ака́ѳистъ свято́му священному́ченику Анти́пѣ, епи́скопу Перга́мскому [М., 1897].

  Антонію, Іоанну и Евстаѳію Виленскимъ (Литовскимъ), мучч.
 • Ака́ѳистъ святы́мъ му́ченикомъ Ви́ленскимъ Анто́нію, Іоа́нну и Евста́ѳію [М., 1887].

  Антонію и Ѳеодосію Печерскимъ, препп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бнымъ Анто́нію и Ѳеодо́сію Пече́рскимъ [Кіевъ, 1914].

  Антонію Дымскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Анто́нію, Ды́мскія оби́тели Первонача́льнику [СПб., 1865].

  Антонію Печерскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Анто́нію, Пече́рскому чудотво́рцу [Кіевъ, 1888].

  Антонію Римлянину, Новгородскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Анто́нію Ри́млянину, Новгоро́дскому чудотво́рцу [СПб., 1877].

  Арсенію Великому, Египетскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Арсе́нію Вели́кому [СПб., 1888].

  Арсенію Комельскому, Вологодскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Арсе́нію, Коме́льскому чудотво́рцу [М., 1913].

  Арсенію, еп. Тверскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Арсе́нію, епи́скопу Тверско́му, чудотво́рцу [Кіевъ, 1878].

  Артемію Веркольскому, прав. отроку
 • Ака́ѳистъ свято́му пра́ведному Арте́мію, Ве́ркольскому чудотво́рцу [М., 1900].

  Аѳанасію, иг. Брестскому, препмуч.
 • Ака́ѳистъ свято́му преподобному́ченику Аѳана́сію, игу́мену Бре́стскому [Jordanville, 1992].

  Борису и Глѣбу, блгвв. кнн., мучч.
 • Ака́ѳистъ (первый) святы́мъ благовѣ́рнымъ кня́земъ и му́ченикомъ Бори́су и Глѣ́бу, во святѣ́мъ креще́ніи Рома́ну и Дави́ду, Россíйскимъ чудотво́рцемъ [СПб., 1995].
 • Ака́ѳистъ (второй) святы́мъ благовѣ́рнымъ кня́земъ страстоте́рпцемъ Бори́су и Глѣ́бу, во святѣ́мъ креще́ніи Рома́ну и Дави́ду [СПб., 1995].

  Варварѣ, влмчц.
 • Ака́ѳистъ святѣ́й великому́ченицѣ Варва́рѣ [Кіевъ, 1757].

  Варлааму Хутынскому, Новгородскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Варлаа́му, игу́мену Ху́тынскому, Новгоро́дскому чудотво́рцу [СПб., 1902].

  Варсонофію, еп. Тверскому, Казанскому чуд., свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Варсоно́фію, епи́скопу Тферско́му, Каза́нскому чудотво́рцу [СПб., 1860].

  Василиску Команскому, муч.
 • Акаѳистъ святому мученику Василиску Команскому [Майкопъ, 2013].

  Василію, еп. Рязанскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Васи́лію, епи́скопу Ряза́нскому, чудотво́рцу [Пг., 1915].

  Владиміру Кіевскому, равноап., вел. кн.
 • Ака́ѳистъ свято́му равноапо́стольному Вели́кому Кня́зю Влади́міру [М., 1888].

  Вонифатію, муч.
 • Ака́ѳистъ свято́му му́ченику Вонифа́тію [Пг., 1918].

  Вячеславу, кн. Чешскому, муч.
 • Ака́ѳистъ свято́му му́ченику благовѣ́рному кня́зю Вячесла́ву Че́шскому [Прага, 2007].

  Вѣрѣ, Надеждѣ, Любви, и матери ихъ Софіи, мучч.
 • Ака́ѳистъ святы́мъ му́ченицамъ Вѣ́рѣ, Наде́ждѣ и Любви́, и ма́тери и́хъ Софíи [СПб., 1897].

  Гавріилу Заблудовскому, Бѣлостокскому, муч.
 • Ака́ѳистъ свято́му му́ченику младе́нцу Гавріи́лу Заблу́довскому, Бѣлосто́кскому чудотво́рцу [СПб., 1995; Białystok, 2012].

  Геннадію Костромскому и Любимоградскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Генна́дію, Костромско́му и Любимогра́дскому чудотво́рцу [М., 1888].

  Георгію Побѣдоносцу, вмуч.
 • Ака́ѳистъ свято́му великому́ченику Гео́ргію Побѣдо́носцу [М., 1911].

  Герману Аляскинскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Ге́рману Аля́скинскому и всея́ Аме́рики пресла́вному чудотво́рцу [Нью-Іоркъ, 1953].

  Герману, архіеп. Казанскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Ге́рману, архіепи́скопу Каза́нскому и Свія́жскому, чудотво́рцу [М., 1881].

  Гурію, архіеп. Казанскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Гу́рію, Каза́нскому и Свія́жскому чудотво́рцу [М., 1899].

  Даніилу Московскому, благ. кн.
 • Ака́ѳистъ свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Даніи́лу, Моско́вскому чудотво́рцу [М., 1918].

  Димитрію, митр. Ростовскому, свт.
 • Ака́ѳистъ (первый) и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Дими́трію, митрополи́ту Росто́вскому [М., 1798].
 • Ака́ѳистъ (второй) святи́телю Дими́трію, митрополи́ту Росто́вскому, чудотво́рцу [Кіевъ, 1869].

  Димитрію Мѵроточивому, Солунскому, вмуч.
 • Ака́ѳистъ свято́му великому́ченику Дими́трію, Солу́нскому чудотво́рцу [М., 1886].

  Діонисію Глушицкому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Діони́сію, игу́мену Глуши́цкому, Во́логодскому чудотво́рцу [Пг., 1914].

  Діонисію, архіеп. Суздальскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Діони́сію, архіепи́скопу Су́здальскому [М., 2004].

  Евфросиніи, въ мірѣ Евдокіи, вел. кн. Московской, преп.
 • Ака́ѳистъ свято́й благовѣ́рной вели́кой княги́нѣ Евдокíи, во и́нокиняхъ Евфроси́ніи [СПб., 1893].

  Евфросиніи, кн. Полоцкой, преп.
 • Ака́ѳистъ святѣ́й благовѣ́рнѣй княжнѣ́ преподо́бнѣй Евфроси́ніи По́лотстѣй [СПб., 1910].

  Екатеринѣ Александрійской, велмучц.
 • Ака́ѳистъ (редакція 1802 года изданія) святѣ́й великому́ченицѣ Екатери́нѣ [М., 1867].
 • Ака́ѳистъ (редакція 1861 года изданія) святѣ́й великому́ченицѣ Екатери́нѣ [СПб., 2010].

  Ермогену, патр. Московскому, свщмуч.
 • Ака́ѳистъ святи́телю и чудотво́рцу Ермоге́ну, патріа́рху Моско́вскому и всея́ Россíи [«Богословскій Вѣстникъ». Сергіевъ Посадъ, 1916].

  Зосимѣ и Савватію Соловецкимъ, препп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бнымъ Зоси́мѣ и Савва́тію, Солове́цкимъ чудотво́рцемъ [М., 1902].

  Игнатію Богоносцу, свщмч.
 • Ака́ѳистъ свято́му священному́ченику и чудотво́рцу Игна́тію Богоно́сцу [М., 1893].

  Игнатію (Брянчанинову), еп. Кавказскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Игна́тію (Брянчани́нову), епи́скопу Кавка́зскому и Черномо́рскому [СПб., 1995].

  Иліи Ѳесвитянину, прор.
 • Ака́ѳистъ свято́му и вели́кому проро́ку Бо́жію Иліи́ [СПб., 1900].

  Иннокентію Иркутскому, свт.
 • Ака́ѳистъ (первый) святи́телю Инноке́нтію, чудотво́рцу Ирку́тскому [СПб., 1894].
 • Ака́ѳистъ (второй) святи́телю Инноке́нтію, Ирку́тскому чудотво́рцу [«Прибавленія къ Иркутскимъ Епархіальнымъ вѣдомостямъ». Иркутскъ, 1864].
 • Ака́ѳистъ (третій) святи́телю Инноке́нтію, Ирку́тскому чудотво́рцу [СПб., 1906].

  Іакову Боровичскому, прав.
 • Ака́ѳистъ свято́му пра́ведному Іа́кову, Борови́чскому чудотво́рцу [СПб., 1885].

  Іоакиму и Аннѣ, богоотцамъ, правв.
 • Ака́ѳистъ святы́мъ и пра́веднымъ богоотце́мъ Іоаки́му и Аннѣ [СПб., 1912].

  Іоанну Богослову, ап. и евангелисту
 • Ака́ѳистъ свято́му апо́столу и евангели́сту Іоа́нну Богосло́ву [М., 1798].

  Іоанну Воину, муч.
 • Ака́ѳистъ свято́му му́ченику и чудотво́рцу Іоа́нну Во́ину [СПб., 1914].

  Іоанну Златоусту, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Іоа́нну, архіепи́скопу Константи́на гра́да, Златоу́стому [СПб., 1908].

  Іоанну Кронштадтскому, прав.
 • Ака́ѳистъ свято́му пра́ведному отцу́ на́шему Іоа́нну, Кроншта́дтскому чудотво́рцу [Jordanville, 1966].

  Іоанну Предтечи и Крестителю Господню, прор.
 • Ака́ѳистъ свято́му Іоа́нну Предте́чи и Крести́телю Госпо́дню [М., 1901].

  Іоанну Рыльскому, преп.
 • Ака́ѳистъ (первый) преподо́бному Іоа́нну, пустынножи́телю Ры́льскому, чудотво́рцу [Пг., 1918].
 • Ака́ѳистъ (второй) преподо́бному Іоа́нну, пустынножи́телю Ры́льскому, чудотво́рцу [Софія, 1955].
 • Ака́ѳистъ (третій) преподо́бному Іоа́нну, пустынножи́телю Ры́льскому, чудотво́рцу [Софія, 1955].

  Іоанну Устюжскому, Христа ради юродивому, блаж.
 • Ака́ѳистъ свято́му блаже́нному Іоа́нну, Христа́ ра́ди юро́дивому, Устюжскому чудотво́рцу [СПб., 1995].

  Іоанну Шанхайскому и Санъ-Францисскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Іоа́нну, архіепи́скопу Шанха́йскому и Са́нъ-Франци́сскому, чудотво́рцу [Jordanville, 2001].

  Іоасафу, еп. Бѣлгородскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Іоаса́фу, епи́скопу Бѣлогра́дскому [СПб., 1911].

  Іову Почаевскому, преп.
 • Ака́ѳистъ (первый) преподо́бному Іову, въ схимона́сѣхъ Іоа́нну, игу́мену и чудотво́рцу святы́я Ла́вры Поча́евскія [Почаевъ, 1884].
 • Ака́ѳистъ (второй) преподо́бному Іову, игу́мену и чудотво́рцу Поча́евскому [Почаевъ, 1904].

  Іосифу Волоцкому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Іо́сифу, Волокола́мскому чудотво́рцу [М., 1900].

  Іосифу Обручнику, прав.
 • Ака́ѳистъ свято́му и пра́ведному Іо́сифу, обру́чнику Пресвяты́я Дѣ́вы Марíи [СПб., 1873].

  Кириллу и Меѳодію, учителемъ Словенскимъ, равноапп.
 • Ака́ѳистъ святы́мъ равноапо́стольнымъ Меѳо́дію и Кири́ллу, учи́телемъ Слове́нскимъ [СПб., 1886].

  Кириллу Новоезерскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему, игу́мену Кири́ллу, Новоезе́рскому чудотво́рцу [М., 1860].

  Корнилію Комельскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Корни́лію, игу́мену Коме́льскому, Во́логодскому чудотво́рцу [М., 1897].

  Космѣ и Даміану Римскимъ, безсребр.
 • Ака́ѳистъ святы́мъ безсре́бреникомъ и чудотво́рцемъ Космѣ́ и Даміа́ну Ри́мскимъ [М., 1913].

  Ксеніи Петербургской, блаж.
 • Ака́ѳистъ святѣ́й блаже́ннѣй Ксе́ніи Петербу́ргской [СПб., 1996].

  Леонтію, еп. Ростовскому, чудотворцу, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Лео́нтію, епи́скопу Росто́вскому, чудотво́рцу [М., 1899].

  Людмилѣ, кн. Чешской, мучц.
 • Ака́ѳистъ святѣ́й му́ченицѣ благовѣ́рнѣй княги́нѣ Людми́лѣ Че́шстѣй [Прага, 2007].

  Макарію Желтоводскому, Унженскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Мака́рію, Желтово́дскому и Унженскому чудотво́рцу [М., 1868].

  Макарію, иг. Калязинскому, преп.
 • Ака́ѳистъ свято́му преподо́бному Мака́рію, игу́мену Каля́зинскому, чудотво́рцу [СПб., 1995].

  Макарію, митр. Кіевскому, свщмуч.
 • Ака́ѳистъ свято́му священному́ченику Мака́рію, митрополи́ту Кíевскому, чудотво́рцу [СПб., 1995; Кіевъ, 1996].

  Макарію, митр. Московскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Мака́рію, митрополи́ту Моско́вскому и всея́ Россíи, чудотво́рцу [СПб., 1995].

  Макарію Римлянину, Новгородскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Мака́рію Ри́млянину, Новгоро́дскому чудотво́рцу [СПб., 1914].

  Маріи Магдалинѣ, равноап.
 • Ака́ѳистъ святѣ́й равноапо́стольнѣй Марíи Магдали́нѣ [СПб., 1895].

  Марѳѣ и Маріи, сестрамъ Лазаря, прав.
 • Ака́ѳистъ святы́мъ и пра́веднымъ Ма́рѳѣ и Марíи, сестра́мъ Ла́заря [М., 1912].

  Митрофану, еп. Воронежскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю и чудотво́рцу Митрофа́ну, пе́рвому епи́скопу Воро́нежскому [Кіевъ, 1870].

  Михаилу Архангелу.
 • Ака́ѳистъ свято́му арха́нгелу Михаи́лу [Кіевъ, 1869].

  Михаилу, митр. Кіевскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю и чудотво́рцу Михаи́лу, пе́рвому митрополи́ту Кíевскому и всея́ Россíи [Кіевъ, 1914].

  Михаилу Тверскому, благ. кн.
 • Ака́ѳистъ свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Михаи́лу Яросла́вичу, Тферско́му чудотво́рцу [М., 1897].

  Моисею, архіеп. Новгородскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Моисе́ю, архіепи́скопу Новгоро́дскому, чудотво́рцу [СПб., 1897].

  Моисею Угрину, Печерскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Моисе́ю Угрину [Кіевъ, 1996].

  Никандру Псковскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Ника́ндру пустынножи́телю, Пско́вскому чудотво́рцу [М., 1805].

  Никитѣ, затворнику Печерскому, еп. Новгородскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Ники́тѣ, епи́скопу Новогра́дскому, чудотво́рцу [СПб., 1996].

  Никитѣ Готѳскому, велмуч.
 • Ака́ѳистъ свято́му великому́ченику Ники́тѣ [М., 1912].

  Никитѣ Столпнику, Переяславскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Ники́тѣ Сто́лпнику, Переясла́вскому чудотво́рцу [М., 1860].

  Николаю Второму, Царю-мученику.
 • Ака́ѳистъ святому царю́ и великому́ченику Никола́ю Второ́му [СПб., 1996].

  Николаю Чудотворцу, архіеп. Мѵръ Ликійскихъ, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю и чудотво́рцу Никола́ю, архіепи́скопу Мѵ́ръ Ликíйскихъ [Кіевъ, 1871].

  Нилу Сорскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Ни́лу, Со́рскому чудотво́рцу [СПб., 1996].

  Нилу Столобенскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Ни́лу, и́же на е́зерѣ Селиге́рѣ, на о́стровѣ зово́мѣмъ Столобно́е [М., 1912].

  Нинѣ, просвѣтит. Грузіи, равноап.
 • Ака́ѳистъ святѣ́й равноапо́стольнѣй Ни́нѣ, просвѣти́тельницѣ Гру́зіи [СПб., 1895].

  Олегу Брянскому, преп., благ. кн.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному благовѣ́рному кня́зю Оле́гу Бря́нскому [СПб., 1996].

  Ольгѣ равноап., вел. кн. Россійской
 • Ака́ѳистъ святѣ́й и равноапо́стольнѣй вели́кой княги́нѣ Россíйстѣй Ольгѣ [М., 1912].

  Пантелеимону цѣлителю, велмуч.
 • Ака́ѳистъ свято́му великому́ченику и цѣли́телю Пантелеи́мону [М., 1883].

  Параскевѣ (Пятницѣ), велмч.
 • Ака́ѳистъ святѣ́й великому́ченицѣ Параске́вѣ, нарече́ннѣй Пя́тницѣ [СПб., 1862].

  Параскевѣ Римской, препмучц.
 • Ака́ѳистъ святѣ́й преподобному́ченицѣ Параске́вѣ Ри́мстѣй [Почаевъ, 1911].

  Парѳенію, еп. Лампсакійскому, свт.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Парѳе́нію, епи́скопу Лампсакíйскому [М., 1913].

  Петру, митр. Кіевскому, Московскому чуд., свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Петру́ митрополи́ту, всея́ Россíи чудотво́рцу [М., 1899].

  Петру и Февроніи Муромскимъ, благовв. кнн.
 • Ака́ѳистъ святы́мъ благовѣ́рнымъ кня́зю Петру́ и княги́нѣ Февро́ніи, Му́ромскимъ чудотво́рцемъ. [М., 1885].

  Петру Ордынскому, Ростовскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Петру́, царе́вичу Орды́нскому, Росто́вскому чудотво́рцу. [М., 1910].

  Саввѣ Освященному, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Са́ввѣ Освяще́нному, Іерусали́мскому [СПб., 1913].

  Саввѣ, первому архіепископу Сербскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Са́ввѣ, архіепи́скопу Се́рбскому [М., 2008].

  Саввѣ Сторожевскому, Звенигородскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Са́ввѣ, игу́мену Стороже́вскому, Звенигоро́дскому чудотво́рцу [М., 1876].

  Серафиму Саровскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Серафи́му, Саро́вскому чудотво́рцу [СПб., 1904].

  Сергію Нуромскому, Вологодскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Се́ргію Ну́ромскому, Во́логодскому чудотво́рцу [СПб., 1912].

  Сергію Радонежскому, преп.
 • Ака́ѳистъ (первый) преподо́бному отцу́ на́шему Се́ргію, игу́мену Ра́донежскому, чудотво́рцу [М., 1795].
 • Ака́ѳистъ (второй) преподо́бному отцу́ на́шему Се́ргію, игу́мену Ра́донежскому, чудотво́рцу [М., 1892].

  Сергію и Герману Валаамскимъ, препп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бнымъ Се́ргію и Ге́рману, Валаа́мскимъ чудотво́рцемъ [СПб., 1907].

  Симеону Богопрімцу, прав.
 • Ака́ѳистъ свято́му пра́ведному Симео́ну Богопріи́мцу [М., 1907].

  Симеону Верхотурскому, прав.
 • Ака́ѳистъ свято́му пра́ведному Симео́ну, Верхоту́рскому чудотво́рцу [СПб., 1996].

  Симону, еп. Владимірскому, Печерскому чуд., преп.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Си́мону, епи́скопу Влади́мірскому и Су́ждальскому, Пече́рскому чудотво́рцу [М., 1892].

  Симону Кананиту (Зилоту), ап.
 • Ака́ѳистъ свято́му сла́вному и всехва́льному апо́столу Христо́ву Си́мону Зило́ту, и́же и Канани́тъ имену́ется [М., 1896].

  Симону Юрьевецкому, Христа ради юродивому
 • Ака́ѳистъ свято́му блаже́нному Си́мону, Христа́ ра́ди юро́дивому, Юрьеве́цкому чудотво́рцу [СПб., 1996].

  Софронію, еп. Иркутскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Софро́нію, епи́скопу Ирку́тскому, чудотво́рцу [Иркутскъ, 1919].

  Спиридону, еп. Тримифунтскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Спиридо́ну, епи́скопу Тримифу́нтскому, чудотво́рцу [М., 1911].

  Стефану, иг. Махрищскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Стефа́ну, игу́мену Ма́хрищскому, чудотво́рцу [М., 1897].

  Стефану, еп. Пермскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Стефа́ну, епи́скопу Пе́рмскому [СПб., 1896].

  Стефану, архіеп. Сурожскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Стефа́ну Исповѣ́днику, архіепи́скопу Суро́жскому [Почаевъ, 1908].

  Тихону Задонскому, еп. Воронежскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Ти́хону, епи́скопу Воро́нежскому, Задо́нскому чудотво́рцу [СПб., 1996].

  Тихону Медынскому, Калужскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному отцу́ на́шему Ти́хону, Калу́жскому чудотво́рцу [СПб., 1868].

  Трифону Вятскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Три́фону, Вя́тскому чудотво́рцу [СПб., 1996].

  Трифону Печенгскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Три́фону, Пече́нгскому чудотво́рцу [СПб., 1897].

  Ѳеодору Ростовскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Ѳео́дору, архіепи́скопу Росто́вскому, чудотво́рцу [М., 1906].

  Ѳеодору, Давиду и Константину, благг. кнн. Ярославскимъ
 • Ака́ѳистъ святы́мъ благовѣ́рнымъ князе́мъ Ѳео́дору, Дави́ду и Константи́ну, Яросла́вскимъ чудотво́рцемъ [М., 1911].

  Ѳеодосію, игум. Печерскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Ѳеодо́сію, игу́мену Пече́рскому, чудотво́рцу [СПб., 1996].

  Ѳеодосію Тотемскому, преп.
 • Ака́ѳистъ преподо́бному Ѳеодо́сію, То́темскому чудотво́рцу [М., 1886].

  Ѳеодосію, архіеп. Черниговскому, свт.
 • Ака́ѳистъ святи́телю Ѳеодо́сію, архіепи́скопу Черни́говскому и всея́ Россíи чудотво́рцу [М., 1911].

 • http://osanna.russportal.ru/index.php?id=selected.akathists