Пропустить навигацию.
Главная

Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, явле́нія ра́ди чудотво́рныя Ея́ ико́ны Каза́нскія.


О Казанской иконѣ Божіей Матери.
Казанская икона Божией МатериКазанская икона Божіей Матери — одна изъ самыхъ почитаемыхъ въ Россіи иконъ Пресвятой Богородицы. Образъ явленъ въ 1579 г. послѣ пожара, уничтожившаго часть Казани, и истолкованнаго магометанами какъ явленіе гнѣва Божія противъ православныхъ. Владычица троекратно повелѣвала 9-лѣтней Матронѣ, дочери стрѣльца, объявить архіепископу и воеводамъ, что на мѣстѣ сгорѣвшаго дома ея отца находится икона. Повелѣніе было исполнено, но тѣ не повѣрили разсказу матери дѣвочки. Тогда обѣ 8 іюля начали сами рыть землю. Именно Матронѣ удалось найти образъ, завернутый въ рукавъ ветхой суконной одежды. По повелѣнію архіепископа, икона была перенесена въ ближайшую церковь св. Николая Тульскаго, въ чемъ участвовалъ будущій патр. свт. Ермогенъ, а оттуда въ Благовѣщенскій соборъ. Совершались чудесныя исцѣленія, особенно исцѣленія слѣпыхъ очей. Празднованіе 22 октября было установлено въ 1613 г. царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ Романовымъ въ воспоминаніе освобожденія Москвы 22 октября 1612 г. отъ поляковъ. Икона въ 1611-1612 гг. пребывала въ лагерѣ народнаго ополченія кн. Пожарскаго и Минина. Передъ Полтавской битвой въ 1709 г. императоръ Петръ Великій со своимъ воинствомъ молился передъ иконой Казанской Божіей Матери. Въ 1812 г. Казанскій образъ Божіей Матери осѣнялъ русскихъ солдатъ, отразившихъ французское нашествіе. Для русскихъ православныхъ христіанъ и понынѣ въ этой иконѣ воплощена идея молитвеннаго заступничества и ходатайства Пресвятой Богородицы за наше отечество.
Конда́къ 1.

Избра́ннѣй отъ всѣ́хъ родо́въ Засту́пницѣ ро́да христіа́нского, покро́вомъ Своея́ бла́гости покрыва́ющей страну́ на́шу правосла́вную, благода́рственная пѣ́нія прино́симъ Ти́, Богоро́дице, о явле́ніи чу́дныя Твоея́ ико́ны. Ты́ же, я́ко Всеми́лостивая, всѣ́хъ притека́ющихъ къ Тебѣ́ Помо́щнице, заступа́й на́съ во всѣ́хъ ско́рбехъ и ну́ждахъ, бѣда́хъ и напа́стехъ, да зове́мъ Ти́:

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це; ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія.

Ра́дуйся, Цари́це небесе́ и земли́; ра́дуйся, свѣ́тлое Це́ркве небе́сныя и земны́я украше́ніе.

Ра́дуйся, а́нгелы чти́мая; ра́дуйся, пѣва́емая отъ серафи́мъ.

Ра́дуйся, свѣ́тлое проро́ческое сбытіе́; ра́дуйся, апо́столовъ похвало́.

Ра́дуйся, му́ченическое исповѣ́даніе; ра́дуйся, преподо́бныхъ вѣ́нче.

Ра́дуйся, пра́ведныхъ весе́ліе; ра́дуйся, грѣ́шныхъ упова́ніе.

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 2.

Ви́дящи, Всенепоро́чная, съ высоты́ небе́снаго жили́ща Своего́, идѣ́же съ Сы́номъ Твои́мъ въ сла́вѣ пребыва́еши, ско́рбь рабо́въ Твои́хъ въ новопросвѣще́ннѣмъ гра́дѣ, я́ко гнѣ́внаго ра́ди Бо́жія посѣще́нія вѣ́ра Христо́ва поруга́ема быва́етъ ага́рянскимъ зловѣ́ріемъ, благоволи́ла еси́ яви́ти ико́ну Свою́, чудесы́ ю́ прославля́ющи, да утвержда́еміи зна́меньми Твоея́ благода́ти, христолюби́віи лю́діе вѣ́рно вопію́тъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ трикра́тного явле́нія Богома́тере му́драя отрокови́ца разумѣ́ти и́щущи, тече́ ко власте́мъ, повѣ́дающи и́мъ ди́вное явле́ніе и гро́зное преще́ніе. Мы́ же, дивя́щеся свы́ше да́нному отрокови́цѣ вразумле́нію, благоговѣ́йно вопіе́мъ къ Преблагослове́ннѣй:

Ра́дуйся, устна́ми дѣте́й хвалу́ Бо́гови соверша́ющая; ра́дуйся, та́йны благода́ти Бо́жія ю́нымъ открыва́ющая.

Ра́дуйся, невѣ́рныхъ сумни́тельное слы́шаніе; ра́дуйся, вѣ́рныхъ извѣ́стная похвало́.

Ра́дуйся, мо́лніе, невѣ́рныхъ устраша́ющая; ра́дуйся, сла́вою чуде́съ Твои́хъ вѣ́рныхъ смы́слы озаря́ющая.

Ра́дуйся, ага́рянскаго зловѣ́рія обличе́ніе; ра́дуйся, горды́ни и́хъ низложе́ніе.

Ра́дуйся, вѣ́ры христіа́нскія утвержде́ніе; ра́дуйся, почита́нія святы́хъ ико́нъ освяще́ніе.

Ра́дуйся, ско́рбь на́шу въ ра́дость претворя́ющая; ра́дуйся, несумнѣ́нною наде́ждею на́съ увеселя́ющая.

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 3.

Си́ла Вы́шняго благода́тію Богома́тере умудри́ и укрѣпи́ отрокови́цу къ иска́нію многоцѣ́ннаго Бо́жія да́ра, и та́, съ вѣ́рою дерза́ющи о Го́сподѣ, приступи́ къ труду́ и, скры́тое въ земли́ обрѣ́тши сокро́вище святы́я ико́ны Богома́терни, ра́достно возопи́ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́ющи благоутро́бное промышле́ніе о новопросвѣще́нныхъ лю́дехъ гра́да Каза́ни, отъ пречестны́я Твоея́ ико́ны то́ки чуде́съ источи́ла еси́, Влады́чице, слѣпы́мъ тѣле́сныма очи́ма зрѣ́ніе подава́ющи, омраче́нныхъ же душе́вно свѣ́томъ богопозна́нія и благоче́стія озаря́ющи, дѣ́вствующимъ подъ осѣне́ніемъ Твоея́ ико́ны приста́нище небу́рное да́рующи. Сего́ ра́ди зове́мъ Ти́:

Ра́дуйся, явле́ніемъ ико́ны Твоея́ тму́ лю́тыхъ обстоя́ній отгоня́ющая; ра́дуйся, луча́ми чуде́съ всѣ́хъ просвѣща́ющая.

Ра́дуйся, слѣпы́хъ прозрѣ́ніе; ра́дуйся, омраче́нныхъ смы́сломъ просвѣще́ніе.

Ра́дуйся, сла́во Правосла́вія; ра́дуйся, ти́хое приста́нище и́щущихъ спасе́нія.

Ра́дуйся, ма́ти цѣлому́дрія; ра́дуйся, покро́ве и огражде́ніе дѣ́вства.

Ра́дуйся, Еюже ликовству́етъ все́ мно́жество вѣ́рныхъ; ра́дуйся, Ея́же ра́ди рыда́етъ де́монское по́лчище.

Ра́дуйся, всѣ́хъ христіа́нъ вожделѣ́нная Помо́щнице; ра́дуйся, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́досте.

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 4.

Бу́рю смяте́ній и крамо́лы врага́ми воздви́гнутую въ странѣ́ на́шей утоли́ти тща́щься блаже́нный Гермоге́нъ, списа́тель чуде́съ Твоея́, Богома́ти, ико́ны, сле́зно предъ не́ю моля́шеся и, ви́дѣвъ, я́ко во́инству правосла́вному въ щи́тъ и побѣ́дное зна́меніе Твоя́ ико́на дарова́ся, вѣ́рою укрѣпля́емый до конца́ живота́ своего́, вопію́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавше правосла́вніи во́ини открове́нную преподо́бнымъ Се́ргіемъ святи́телю Арсе́нію та́йну, я́ко предста́тельствомъ Богома́тере су́дъ объ оте́чествѣ на́шемъ преложе́нъ на ми́лость, ико́ну Богома́терню, я́ко зна́мя побѣ́дное, пріи́мше, исхи́триша ма́терь градо́въ Ру́сскихъ изъ ру́къ супоста́тъ и возопи́ша Засту́пницѣ христіа́нъ:

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́га Вы́шняго; ра́дуйся, я́ко за всѣ́хъ мо́лиши Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего.

Ра́дуйся, я́ко всѣ́мъ твори́ши спасти́ся, въ держа́вный Тво́й покро́въ прибѣга́ющимъ; ра́дуйся, засту́пнице всѣ́хъ су́щихъ въ ско́рбехъ и болѣ́знехъ.

Ра́дуйся, всѣ́мъ, моля́щимся сокруше́ннымъ се́рдцемъ предъ пречи́стымъ Твои́мъ о́бразомъ, поле́зная да́рующая; ра́дуйся, избавле́ніе зо́лъ всѣ́мъ, невозвра́тно наде́жду иму́щихъ на Тя́.

Ра́дуйся, ти́хое и до́брое приста́нище; ра́дуйся, ско́рая помо́щнице.

Ра́дуйся, гото́вый и те́плый покро́ве спасе́нія; ра́дуйся, источа́ющая на́мъ неоску́дныя ми́лости.

Ра́дуйся, предваря́ющая на́мъ по́мощь; ра́дуйся, избавля́ющая отъ всѣ́хъ бѣ́дъ.

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 5.

Боготе́чная звѣзда́ яви́ся Твоя́, Богома́ти, ико́на, всю́ страну́ Россíйскую обтека́ющая, луча́ми чуде́съ Твои́хъ осіява́ющая всѣ́хъ, блужда́ющихъ по мо́рю стра́стнаго житія́, мра́къ печа́лей и мглу́ вся́кихъ неду́гъ и скорбе́й прогоня́ющая и наставля́ющая на пу́ть спасе́нія, съ вѣ́рою къ Тебѣ́ притека́ющихъ, и вопію́щихъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвъ ца́рь Пе́тръ, я́ко отъ святы́я ико́ны Богома́терни благода́тію Бо́жіею содѣва́ются мно́гая чудеса́, пріе́млетъ ю́ въ путеводи́тельницу во́инству своему́ и въ де́нь бра́ни на Све́евъ въ щи́тъ и покро́въ, и побѣди́въ до конца́ врага́ по́мощію Богома́тере, тѣ́мъ ка́мень соверше́нный во основа́ніе но́ваго ца́рствующего гра́да положи́, ико́ну же Твою́ чу́дную, я́ко освяще́ніе, я́ко щи́тъ и огражде́ніе, въ се́рдце гра́да поста́ви. Сего́ ра́ди вопіе́мъ Пречи́стѣй:

Ра́дуйся, жили́ще и до́ме Христа́ Бо́га на́шего; ра́дуйся, вмѣсти́лище неизрече́нныя Его́ сла́вы.

Ра́дуйся, гра́де одушевле́нный, при́сно ца́рствующій; ра́дуйся, пала́то преукраше́нная.

Ра́дуйся, ра́досте градо́въ и ве́сей; ра́дуйся, непобѣди́мое христіа́нъ въ бѣда́хъ храни́лище и предгра́діе.

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя похвало́; ра́дуйся, ски́птра царе́й утвержде́ніе.

Ра́дуйся, христолюби́ваго во́инства помо́щнице; ра́дуйся, враго́въ одолѣ́ніе.

Ра́дуйся, отъ бѣ́дъ избавле́ніе; ра́дуйся, Ма́терними Твои́ми щедро́тами всѣ́хъ посѣща́ющая.

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 6.

Предстоя́ще предъ пречи́стымъ Твои́мъ о́бразомъ архіере́евъ сосло́віе, ца́ріе и кня́зи и вси́ лю́діе, мона́си и мірстíи, проповѣ́дуютъ, Госпоже́ Богороди́тельнице, вели́кія Твоя́ ми́лости, я́ко гра́ды огражда́еши, оби́тели покрыва́еши, ве́си защища́еши, и, вѣ́дуще Тя́ вои́стинну Помо́щницу си́льну и непобѣди́му, со слеза́ми прино́сятъ Ти́ моли́твы, да простре́ши къ Сы́ну Твоему́ богоно́сныя ру́ки за лю́ди Твоя́, е́же изба́вити на́съ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и напа́стей, да благода́рнѣ вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́вши просвѣще́ніе и́стинное и отгна́вши ле́сть ага́рянскую во новопросвѣще́ннѣй странѣ́, и въ но́вѣмъ ца́рствующемъ гра́дѣ свѣ́тиши свѣ́томъ чуде́съ и ми́лостей: притека́ющіи бо съ вѣ́рою ко Твое́й ико́нѣ цѣльбоно́снѣй, и скорбе́й избавле́ніе, и неду́говъ исцѣле́ніе, и ра́дости вся́кія исполне́ніе пріе́млютъ, вопію́ще Тебѣ́ усе́рдно:

Ра́дуйся, неистощи́мый исто́чниче святы́ни; ра́дуйся, многотеку́щая рѣко́ Боже́ственная благода́ти.

Ра́дуйся, грѣ́шныхъ съ Бо́гомъ примире́ніе; ра́дуйся, грѣхо́въ на́шихъ очище́ніе.

Ра́дуйся, благоче́стія наста́внице; ра́дуйся, въ до́брыхъ дѣ́лѣхъ утвержде́ніе и по́моще.

Ра́дуйся, до́брыя обѣ́ты пріе́млющая; ра́дуйся, благи́мъ намѣ́реніемъ спосо́бствующая.

Ра́дуйся, злы́я начина́нія разруша́ющая; ра́дуйся, вра́жія ко́зни расторга́ющая.

Ра́дуйся, ско́рая человѣ́комъ помо́щнице; ра́дуйся, ми́лость сугу́бо на́мъ подаю́щая.

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 7.

Хотя́щу благослове́нному царю́ исповѣ́дати ми́лости Преблагослове́нныя Цари́цы не́ба и земли́, и по си́лѣ благода́рственная принести́ о избавле́ніи ца́рства его́ отъ наше́ствія иноплеме́нныхъ, ди́вному хра́му, созда́нному въ че́сть пречу́дныя ико́ны, побѣ́дная въ да́ръ принесе́, да вси́ па́мятующе ми́лость Богома́тере, спа́сшія гра́дъ се́й и ца́рство, вы́ну воспѣва́ютъ Бо́гу благода́рными усты́: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́вому ца́рствующему гра́ду свята́я ико́на Твоя́, Богома́ти, вои́стинну яви́ся блага́я Одиги́трія, я́коже дре́вле въ Царегра́дѣ: къ Тебѣ́ бо прибѣга́ютъ ца́ріе, по́мощи Твоея́ на нача́ло пути́ и дѣ́лъ свои́хъ прося́ще, и благода́рственная принося́ще моле́нія предъ пречи́стою ико́ною Твое́ю за избавле́ніе отъ скорбе́й и напа́стей, Тебе́ Помо́щницу и Засту́пницу крѣ́пкую вѣ́даютъ. Тѣ́мже благода́рственно вопіе́мъ Ти́:

Ра́дуйся, Россíйскія страны́ покро́ве; ра́дуйся, Правосла́вія въ не́й огражде́ніе и утвержде́ніе.

Ра́дуйся, несокруши́мый щи́те царе́й на́шихъ; ра́дуйся, броне́ и́хъ неуязви́мая.

Ра́дуйся, ко́зни враго́въ облича́ющая; ра́дуйся, я́ко паучи́ну и́хъ растерза́ющая.

Ра́дуйся, нече́стія обличе́ніе; ра́дуйся, крамо́лы разруше́ніе.

Ра́дуйся, ю́ныхъ отъ заблужде́ній исправле́ніе; ра́дуйся, ста́рцевъ утѣше́ніе.

Ра́дуйся, душевре́дныхъ уче́ній низложе́ніе; ра́дуйся, душеполе́зныхъ зна́ній дарова́ніе.

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 8.

Стра́нно и сумни́тельно невѣ́рующимъ слы́шати, ка́ко отъ ико́ны Твоея́ то́ки благода́ти истека́ютъ, воня́ живо́тная благоуха́етъ. Мы́ же, вѣ́рующе сло́ву, рече́нному Тобо́ю, Влады́чице, къ первонапи́саннѣй ико́нѣ, — «съ тобо́ю Моя́ благода́ть и си́ла», — упова́емъ, я́ко и съ се́ю ико́ною благода́ть Твоя́ вы́ну. Тѣ́мже, благоговѣ́йно предстоя́ще, любыза́емъ ю́, покланя́емся е́й, я́ко Тебѣ́ Самѣ́й су́щей: че́сть бо ико́ны на первообра́зное восхо́дитъ, и Твоя́ благода́ть се́ю ико́ною зна́менія и чудеса́ содѣва́етъ всѣ́мъ, съ вѣ́рою притека́ющимъ къ Тебѣ́ и вопію́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Вся́ бы́вши горѣ́, къ небе́снымъ взя́та, и земны́хъ не оставля́еши, Богома́ти, свяще́ннымъ Твои́мъ предста́тельствомъ: и́маши бо Ма́тернее дерзнове́ніе ко Христу́ Бо́гу на́шему. Тѣ́мже утверди́ въ ми́рѣ глубо́цѣ правосла́вныхъ житіе́, возвы́си десни́цу Благовѣ́рнаго Импера́тора на́шего и вся́ поле́зная всегда́ да́руй рабо́мъ Твои́мъ, да, велича́юще, воспѣва́емъ Ти́:

Ра́дуйся, Невмѣсти́маго вмѣсти́лище; ра́дуйся, носи́ло всего́ Божества́.

Ра́дуйся, прозя́бшая Кла́съ небе́сный; ра́дуйся, мíръ ве́сь душепа́губнаго гла́да изба́вльшая.

Ра́дуйся, вы́ну хода́тайствующая за ро́дъ на́шъ; ра́дуйся, я́ко мно́го мо́жетъ моли́тва Твоя́ предъ Сы́номъ Твои́мъ и Бо́гомъ.

Ра́дуйся, всѣ́хъ на́съ при Крестѣ́ Сы́на Твоего́ усынови́вшая; ра́дуйся, всегда́ Ма́тернюю любо́вь къ на́мъ явля́ющая.

Ра́дуйся, хода́таице вѣ́чныхъ бла́гъ; ра́дуйся, и во вре́меннѣй жи́зни поле́зная на́мъ подаю́щая.

Ра́дуйся, извѣ́стное прибѣ́жище на́ше во всѣ́хъ ско́рбныхъ обстоя́ніихъ; ра́дуйся, несумнѣ́нное утѣше́ніе въ печа́лехъ.

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 9.

Вся́каго естества́ а́нгельскаго превы́сшая яви́лася еси́, Пресвята́я Дѣ́во: Бо́га бо зачала́ еси́ пло́тію, Невмѣсти́маго всѣ́ми вмѣсти́ла еси́ во утро́бѣ Твое́й, на рука́хъ носи́ла еси́ Нося́щаго ве́сь мѣ́ръ дла́нію. Тѣ́мже, я́ко Честнѣ́йшую херуви́мъ и Сла́внѣйшую безъ сравне́нія серафи́мъ велича́юще Тя́, вопіе́мъ о Тебѣ́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíя многовѣща́нныя, я́ко ры́бы безгла́сныя, ви́димъ о Тебѣ́, Богоро́дице: недоумѣ́етъ бо вся́къ язы́къ благохвали́ти Тя́ по достоя́нію, изумѣва́етъ у́мъ и премíрный пѣ́ти Тя́, Богоро́дице. Оба́че, Блага́я су́щи, пріими́ и отъ на́съ арха́нгельскій гла́съ, Тебѣ́ вопію́щихъ:

Ра́дуйся, Благода́тная; ра́дуйся, я́ко Госпо́дь съ Тобо́ю.

Pа́дуйся, благословле́нная въ жена́хъ; ра́дуйся, обрѣ́тшая благода́ть у Бо́га.

Ра́дуйся, роди́вшая Спаси́теля мíру; ра́дуйся, Ма́ти Сы́на Бо́жія.

Ра́дуйся, роди́тельнице Вѣ́чнаго Царя́; ра́дуйся, израсти́вшая на́мъ Пло́дъ Живота́.

Ра́дуйся, освяще́нная Ду́хомъ Святы́мъ; ра́дуйся, осѣне́нная си́лою Всевы́шняго.

Ра́дуйся, вѣ́рная рабо́ Госпо́дня; ра́дуйся, я́ко Тя́ блажа́тъ вси́ ро́ди.

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́щи мно́гія отъ находя́щихъ зо́лъ, скорбе́й и болѣ́зней, чу́дную ико́ну Твою́, Богома́ти, дарова́ла еси́, ея́же ра́ди слѣпíи прозира́ютъ, хро́міи хо́дятъ, разсла́бленніи возстаю́тъ, бѣсну́ющіися исцѣля́ются, земли́ плодоно́сіе подае́тся, лю́діе отъ смертоно́сныя я́звы избавля́ются, гра́ды и до́мы отъ огня́ спаса́ются. Тѣ́мже прославля́юще Бо́га, даю́щаго на́мъ таковы́я ми́лости, вопіе́мъ Ему́ усе́рдно: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ еси́, Богоро́дице, Россíйскому ца́рству, ца́рствующимъ градо́мъ огражде́ніе и сла́ва, правосла́вному во́инству на враги́ укрѣпле́ніе. Тѣ́мже, благодаря́ще Тя́, вопіе́мъ:

Ра́дуйся, прославля́ющихъ Тя́ прославля́ющая; ра́дуйся, нечту́щихъ Тя́ посрамля́ющая.

Ра́дуйся, враго́въ устраше́ніе; ра́дуйся, отъ наше́ствія иноплеме́нныхъ избавле́ніе.

Ра́дуйся, царе́й сла́ва; ра́дуйся во́иновъ крѣ́посте.

Ра́дуйся, въ дни́ бра́ни забра́ло и огражде́ніе; ра́дуйся, (въ дни́ ми́ра) живоно́сный са́де, увеселя́ющій сердца́ вѣ́рныхъ.

Ра́дуйся, ору́жіе, его́же трепе́щутъ де́мони; ра́дуйся, спаси́тельный еле́й, умаща́ющій грѣхо́вныя ра́ны ка́ющихся.

Ра́дуйся, те́плое на́ше упова́ніе; ра́дуйся, несумнѣ́нная на́ша наде́ждо.

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе хвале́бное и благода́рственное прино́сятъ Тебѣ́, Влады́чице, припа́дающе ко ико́нѣ Твое́й и любе́зно лобыза́юще ю́, дѣ́въ ли́цы, подъ держа́внымъ покро́вомъ Твои́мъ ти́хое и ми́рное и́ноческое житіе́ провожда́ющіи, и возложи́вше на Тя́ все́ упова́ніе, ра́достно вопію́тъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Яко свѣтопріе́мную свѣщу́, зри́мъ Твою́ честну́ю ико́ну, Пресвята́я Влады́чице: та́ бо невеще́ственный о́гнь благода́ти Твоея́ воспріи́мши, и въ подо́біихъ ея́ но́вы возжига́етъ свѣти́льники, прича́стны тоя́жде си́лы благода́тныя, и озаря́етъ чудесы́, наставля́ющи на пу́ть спасе́нія всѣ́хъ вопію́щихъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, Невѣ́сто неневѣ́стная; ра́дуйся, богоизбра́нная Отрокови́це, Ма́ти Дѣ́во.

Ра́дуйся, до́брая наста́внице непоро́чнаго дѣ́вства; ра́дуйся, храни́тельнице ревну́ющихъ о чистотѣ́.

Ра́дуйся, же́нъ похвало́; ра́дуйся, дѣ́въ велича́ніе.

Ра́дуйся, вдо́въ заступле́ніе; ра́дуйся, сиро́тъ призрѣ́ніе.

Ра́дуйся, ни́щихъ пита́тельнице; ра́дуйся, наги́хъ одѣя́ніе.

Ра́дуйся, печа́льныхъ утѣше́ніе; ра́дуйся, скорбя́щихъ весе́ліе.

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 12.

Благода́ть да́ти восхотѣ́ши почита́ющимъ Тя́ съ любо́вію, Богороди́тельнице, прису́щую Ти́ си́лу благода́тную оста́вила еси́ во святы́хъ Твои́хъ ико́нахъ, и́бо Боже́ственная благода́ть, спребыва́ющи тѣ́мъ (ико́намъ), зна́менія и чудеса́ вы́ну содѣва́етъ, и душе́вныхъ, и тѣле́сныхъ неду́гъ исцѣле́ніе всѣ́мъ, съ вѣ́рою приходя́щимъ, подае́тъ Твои́ми Богома́терними непреста́нными къ Бо́гу моли́твами о вопію́щихъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще Твоя́ чудеса́, бы́вшая въ дре́вняя и настоя́щая времена́, хва́лимъ Тя́, я́ко живоно́сный исто́чникъ благода́ти, я́ко неистощи́мую рѣку́ чуде́съ, я́ко бе́здну ми́лости и щедро́тъ, и все́ упова́ніе по Бо́зѣ возлага́юще на Тя́, и въ се́й, и въ бу́дущей жи́зни, прославля́юще Тя́, вопіе́мъ:

Ра́дуйся, христіа́нъ непосты́дное упова́ніе; ра́дуйся, вѣ́рныхъ спаси́тельное прибѣ́жище.

Ра́дуйся, ненаде́жныхъ надѣ́яніе; ра́дуйся, отча́янныхъ спасе́ніе.

Ра́дуйся, ба́не, омыва́ющая со́вѣсть; ра́дуйся, росо́, оживля́ющая ду́ши.

Ра́дуйся, болѣ́зней врачевство́ ско́рое и безме́здное; ра́дуйся, отъ всѣ́хъ бѣ́дъ бы́строе избавле́ніе.

Ра́дуйся, утѣ́шительнице во вся́кой ско́рби; ра́дуйся, изъ глубины́ поги́бели спаса́ющая.

Ра́дуйся, отра́до въ де́нь сме́рти; ра́дуйся, еди́ная наде́ждо и по сме́рти.

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 13.

О, Всепѣ́тая Ма́ти, ро́ждшая всѣ́хъ святы́хъ Святѣ́йшее Сло́во! Пріими́ ны́нѣ ма́лое сіе́ моле́ніе и, вели́чія ра́ди бла́гости Твоея́ и бе́здны щедро́тъ Твои́хъ, не помяни́ мно́жества грѣхо́въ на́шихъ, но испо́лни во благи́хъ проше́нія на́ша, подава́ющи тѣ́лу здра́віе, души́ спасе́ніе, избавля́ющи отъ вся́кія ну́жды и печа́ли, и Ца́рствія небе́снаго наслѣ́дники сотворя́ющи всѣ́хъ, вѣ́рно вопію́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангелъ предста́тель... И конда́къ 1-й: Избра́ннѣй отъ всѣ́хъ родо́въ...]

Моли́тва ко Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ.

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чеце Богоро́дице! Со стра́хомъ, вѣ́рою и любо́вію припа́дающіе предъ честно́ю ико́ною Твое́ю, мо́лимъ Тя́: не отврати́ лица́ Твоего́ отъ прибѣга́ющихъ къ Тебѣ́, умоли́, милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Іису́са Христа́, да сохрани́тъ ми́рну страну́ на́шу, да утверди́тъ держа́ву Благочести́вѣйшаго, Самодержа́внѣйшаго, Вели́каго Госуда́ря на́шего, Импера́тора [и́мярекъ], Це́рковь Свою́ святу́ю да непозы́блему соблюде́тъ отъ невѣ́рія, е́ресей и раско́ла. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́звѣ Тебе́, Пречи́стая Дѣ́во, Ты́ бо еси́ всеси́льная христіа́нъ помо́щница и засту́пница. Изба́ви всѣ́хъ, съ вѣ́рою Тебѣ́ моля́щихся, отъ паде́ній грѣхо́вныхъ, отъ навѣ́та злы́хъ человѣ́къ, отъ вся́кихъ искуше́ній, скорбе́й, бѣ́дъ и отъ напра́сныя сме́рти. Да́руй на́мъ ду́хъ сокруше́нія, смире́ніе се́рдца, чистоту́ помышле́ній, исправле́ніе грѣхо́вныя жи́зни и оставле́ніе прегрѣше́ній, да вси́, благода́рнѣ воспѣва́юще вели́чія Твоя́, сподо́бимся небе́сного Ца́рствія и та́мо со всѣ́ми святы́ми просла́вимъ пречестно́е и великолѣ́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Засту́пнице усе́рдная, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, за всѣ́хъ мо́лиши Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего и всѣ́мъ твори́ши спасти́ся, въ держа́вный Тво́й покро́въ прибѣга́ющимъ. Всѣ́хъ на́съ заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице, и́же въ напа́стехъ и ско́рбехъ, и въ болѣ́знехъ, обремене́нныхъ грѣхи́ мно́гими, предстоя́щихъ и моля́щихся Тебѣ́ умиле́нною душе́ю и сокруше́ннымъ се́рдцемъ, предъ пречи́стымъ Твои́мъ о́бразомъ со слеза́ми, и невозвра́тно наде́жду иму́щихъ на Тя́ избавле́нія всѣ́хъ зо́лъ. Всѣ́мъ поле́зная да́руй и вся́ спаси́, Богоро́дице Дѣ́во: Ты́ бо еси́ боже́ственный покро́въ рабо́мъ Твои́мъ.

Конда́къ, гла́съ 8:

Притеце́мъ, лю́діе, къ ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу, ско́рой помо́щницѣ, гото́вому и те́плому спасе́нію, покро́ву Дѣ́вы, ускори́мъ на моли́тву и потщи́мся на покая́ніе: источа́етъ бо на́мъ неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица, предваря́етъ на по́мощь и избавля́етъ отъ вели́кихъ бѣ́дъ и зо́лъ благонра́вныя и богобоя́щіяся рабы́ Своя́.

Велича́ніе:

Велича́емъ Тя́, Пресвята́я Дѣ́во, и чте́мъ о́бразъ Тво́й святы́й, и́мже то́чиши исцѣле́нія всѣ́мъ, съ вѣ́рою притека́ющимъ.

Источникъ: Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, явле́нія ра́ди чудотво́рныя Ея́ ико́ны Каза́нскія. — Изда́ніе двѣна́дцатое. — СПб.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1906. — 48 с.

http://osanna.russportal.ru/index.php?id=selected.akathists.october_a2201.html