Пропустить навигацию.
Главная

Ака́ѳистъ и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Петру́ митрополи́ту, всея́ Россíи чудотво́рцуСвт. Петръ, митр. Кіевскій и всея Россіи, Московскій чудотворецъ († 1326 г.)
Св. Петръ митрополитъ, Московский чудотворецъ родился на Волыни и съ дѣтства былъ воспитываемъ родителями въ страхѣ Божіемъ. Будучи 12-ти лѣтъ, св. Петръ, движимый любовію къ подвижничеству, принялъ иночество и скоро явилъ собою образъ высокой добродѣтели и благочестія, за что и поставленъ былъ, въ зрѣломъ возрастѣ, въ пресвитера. Любимымъ занятіемъ его было чтеніе св. Библіи и писаніе иконъ. Послѣ многолѣтнихъ подвиговъ, св. Петръ основалъ на рѣкѣ Ратѣ (притокѣ Зап. Буга, къ сѣверу отъ Львова) Спасскую обитель, въ которой самъ былъ настоятелемъ. Въ санѣ игумена своего монастыря св. Петръ такъ прославился своею жизнію, что сталъ извѣстенъ князю и вельможамъ и вообще всей своей странѣ. Въ 1308 г. св. Петръ поставленъ былъ митрополитомъ Кіевскимъ и всея Россіи. Въ 1309 г. онъ поселился во Владимірѣ на Клязьмѣ. Святитель много потрудился надъ устроеніемъ благочестія въ своей обширной паствѣ: онъ самъ объѣзжалъ епархіи, наставляя народъ въ вѣрѣ и св. жизни, строилъ храмы, примирялъ враждовавшихъ между собою князей, самъ ѣздилъ въ Орду ходатайствовать за духовенство предъ ханомъ и проч. Въ 1325 г. св. Петръ перенесъ свою каѳедру въ Москву, что много содѣйствовало возвышенію этого, тогда еще незначительнаго, города и объединенію около него всей Руси.

Ака́ѳистъ и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Петру́ митрополи́ту, всея́ Россíи чудотво́рцу.
Конда́къ 1.

Избра́нный и ди́вный въ чудесѣ́хъ, святи́телю, Россíйскія Це́ркве первопресто́льниче, и усе́рдный о душа́хъ на́шихъ моли́твенниче, о́тче на́шъ Пе́тре! Въ пѣ́снехъ восхваля́емъ тя́ съ любо́вію, свята́го засту́пника на́шего: ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, предста́тельствомъ твои́мъ небе́снымъ, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, святи́телю Пе́тре, вели́кій чудотво́рче.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, благочести́выхъ роди́телей пло́дъ богодарова́нный; ра́дуйся, ко́рене блага́го вѣ́твь многопло́дная.

Ра́дуйся, пре́жде рожде́нія твоего́, видѣ́ніемъ Боже́ственнымъ ро́ждшей тя́ во избра́нника Бо́жія предуказа́нный; ра́дуйся, во утро́бѣ ма́терней освяще́нный.

Ра́дуйся, по рожде́ніи твое́мъ благода́тію Ду́ха Свята́го просвѣще́нный; ра́дуйся, сосу́де Бо́жія благода́ти избра́нный.

Ра́дуйся, святи́телю Пе́тре, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 2.

Ви́дѣвше честнíи роди́теліе твои́, Пе́тре богоизбра́нне, я́ко ко́сно въ уче́ніи кни́жнѣмъ преуспѣва́лъ еси́, о се́мъ тужа́ху. Сіе́ же бы́сть по смотре́нію Бо́жію, да не отъ человѣ́къ, но свы́ше отъ Бо́га, навы́кнеши уче́нію небе́сному: яви́выйся бо тебѣ́ му́жъ свѣ́телъ, въ святи́тельскія ри́зы облече́нный, руко́ю косну́вся твоего́ язы́ка, благослове́ніемъ свои́мъ разрѣши́ ко́сность твою́, и преиспо́лни тя́ ра́зума, я́ко пѣ́ти тебѣ́ разу́мно Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ небе́сный свы́ше тебѣ́ дарова́ся, уго́дниче Бо́жій, и́мже до́брѣ уразумѣ́лъ еси́, я́ко вся́ кра́сная мíра сего́ ско́ро прехо́дятъ. Тѣ́мже, двадесятолѣ́тну ти́ су́щу, мíръ и вся́ блага́я его́ оста́вилъ еси́, и возжелѣ́лъ еси́ и́нокъ бы́ти и еди́ному Христу́ рабо́тати. О се́мъ тя́ хва́лимъ и зове́мъ:

Ра́дуйся, земли́ Волы́нскія свято́е прозябе́ніе; ра́дуйся, всея́ страны́ Россíйскія духо́вная лѣ́пото.

Ра́дуйся, восхожде́нія отъ добродѣ́тели къ добродѣ́тели неви́димо соверши́вый; ра́дуйся, соверше́нства о Христѣ́ богому́дренно дости́гнувый.

Ра́дуйся, послуша́нія до́брый рачи́телю; ра́дуйся, смире́нія Христо́ва вѣ́рный подража́телю.

Ра́дуйся, святи́телю Пе́тре, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 3.

Си́лою Бо́жіею укрѣпля́емь, о́тче Пе́тре, вся́ послуша́нія монасты́рская до́брѣ проходи́лъ еси́ во оби́тели, и я́ко звѣзда́ богосвѣ́тлая, сія́лъ еси́ добродѣ́тельми ева́нгелскими среди́ бра́тіи твоея́. Тѣ́мже свяще́нства са́номъ почте́нъ бы́лъ еси́, и непоро́чно возноси́лъ еси́ безкро́вную же́ртву Бо́гу, при́сно поя́ Ему́ серафи́мскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я по́мыслъ чи́стъ и непоро́чную ду́шу, Пе́тре богоблаже́нне, святы́я ико́ны изобража́ти научи́лся еси́, и бы́лъ еси́ изогра́фъ благоговѣ́инъ, дѣ́ло ру́къ свои́хъ посвяща́яй Бо́гу, Иже пи́санныя тобо́ю ико́ны чудесы́ мно́гими просла́ви. Сего́ ра́ди хвале́бно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, трудолю́бче благослове́нный, труди́выйся во сла́ву Бо́жію; ра́дуйся, я́ко труды́ твоя́ святы́я Бо́гомъ просла́влени су́ть.

Ра́дуйся, боже́ственному евангели́сту Луцѣ́ въ иконописа́ніи подража́вый; ра́дуйся, ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы благолѣ́пно написа́вый.

Ра́дуйся, въ душѣ́ твое́й о́бразъ Бо́жій до́брѣ изобрази́вый; ра́дуйся, се́рдце твое́ въ хра́мъ Тріѵпоста́сному Бо́гу посвяти́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Пе́тре, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 4.

Бу́ри страсте́й избѣжа́въ, о́тче Пе́тре, къ ти́хому приста́нищу безмо́лвія кора́бль души́ твоея́ напра́вилъ еси́, и съ благослове́нія настоя́теля твоего́, въ мѣ́стѣ безмо́лвнѣмъ, на рѣцѣ́ Ра́тѣ, посели́лся еси́, да еди́нъ Еди́ному Христу́ порабо́таеши въ постѣ́ и моли́твѣ, воспѣва́я Ему́ немо́лчную пѣ́снь хвалы́: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавше лю́діе благочести́віи о твои́хъ добродѣ́телехъ, Пе́тре преподо́бне, прихожда́ху къ тебѣ́, благослове́нія и моли́твъ отъ тебе́ и́щуще, и́хже любе́зно пріима́лъ еси́, и оби́тель и́ноческую на рѣцѣ́ Ра́тѣ устро́илъ еси́, въ не́йже спасо́шася мно́зи твои́мъ наставле́ніемъ богому́дрымъ. Тѣ́мже, я́ко сотвори́вшаго и научи́вшаго, ублажа́емъ тя́ и глаго́лемъ:

Ра́дуйся, па́стырю до́брый, тобо́ю собра́ннаго слове́снаго ста́да; ра́дуйся, непопусти́вый поги́бнути Бо́гомъ вруче́ннымъ тебѣ́ овца́мъ.

Ра́дуйся, устрои́телю благоиску́сный общежи́тія и́ноческаго; ра́дуйся, учи́телю пресла́дкій благоче́стію христіа́нскому.

Ра́дуйся, возше́дый на высоту́ соверше́нства духо́внаго; ра́дуйся, дости́гнувый глубины́ смире́нія христіа́нскаго.

Ра́дуйся, святи́телю Пе́тре, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 5.

Боготе́чное свѣти́ло бы́въ, во́лею Пастыренача́льника Христа́, на свѣ́щницѣ Це́ркве Всероссíйскія поста́вленъ бы́лъ еси́, Пе́тре богоно́сне, да свѣ́тиши оте́честву твоему́ земно́му, и приво́диши къ Со́лнцу пра́вды лю́ди россíйскія, науча́я и́хъ благоче́стно воспѣва́ти Пресвятѣ́й Тро́ицѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ощути́въ патріа́рхъ Царягра́да, святѣ́йшій Аѳана́сій, я́ко благоуха́ніемъ ди́внымъ испо́лнися ве́сь хра́мъ, егда́ въ него́ вше́лъ еси́, Пе́тре досточу́дне, позна́ тя́ избра́нника Бо́жія, досто́йнаго вои́стину са́на святи́тельскаго, и поста́ви тя́ въ митрополи́та Кíевскаго, и всея́ Россíи. Сему́ же быва́ющу, просвѣти́ся лице́ твое́ свѣ́томъ небе́снымъ. Мы́ же, дивя́щеся таково́му чудеси́, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, архіере́е Бо́жій, отъ Пастыренача́льника Христа́ свы́ше просла́вленный; ра́дуйся, іера́рше Христо́въ, дара́ми Свята́го Ду́ха преиспо́лненный.

Ра́дуйся, апо́столовъ прее́мниче и святи́телей сопресто́льниче; ра́дуйся, въ Россíйстѣй странѣ́ свѣ́томъ богоразу́мія возсія́вый.

Ра́дуйся, па́ству Всероссíйскую духо́вно удобри́вый; ра́дуйся, свѣтоно́сный первопресто́льникъ въ не́й бы́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Пе́тре, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 6.

Проповѣ́далъ еси́ па́ствѣ твое́й неле́стное ева́нгелское уче́ніе, святи́телю приснопа́мятне, и всѣ́хъ учи́лъ еси́ ми́ръ имѣ́ти между́ собо́ю: ми́ра люби́тель бы́въ, враждова́вшихъ на тя́ въ любо́вь приве́лъ еси́ кро́тостію и незло́біемъ твои́мъ, я́ко все́й па́ствѣ твое́й ра́доватися о тебѣ́, и хвале́бно взыва́ти ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́лъ еси́ въ странѣ́ Россíйстѣй свѣ́томъ до́брыхъ дѣ́лъ твои́хъ, святи́телю о́тче на́шъ Пе́тре, и ерети́ческія пле́велы не лѣ́ностно искореня́лъ еси́ въ па́ствѣ твое́й: ча́да твоя́ поуча́я правосла́вно вѣ́ровати въ Тріеди́наго Бо́га, Иже и на́мъ внуша́етъ благохвали́ти тя́ зва́ніи си́ми:

Ра́дуйся, сто́лпе непоколеби́мый апо́стольскихъ преда́ній; ра́дуйся, мечу́ обою́ду о́стрый, е́реси посѣка́яй.

Ра́дуйся, правосла́вія наста́вниче, всѣ́хъ поуча́вый Тро́ическому поклоне́нію; ра́дуйся, еретико́въ противобо́рче, бо́дренно стоя́вый на стра́жѣ святы́я Христо́вы Це́ркве.

Ра́дуйся, вдо́въ и сиро́тъ ми́лостивый пита́телю; ра́дуйся, оби́димыхъ и гони́мыхъ нелицепрія́тный предста́телю.

Ра́дуйся, святи́телю Пе́тре, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 7.

Хотя́ вра́гъ спасе́нія человѣ́ческаго нару́шити ми́ръ души́ твоея́, святи́телю богоуго́дне, воздви́же на тя́ клеветника́ ло́жнаго, Тверска́го епи́скопа Андре́я, глаго́лавшаго на тя́ пра́веднаго беззако́ніе. Оба́че пра́вда твоя́, я́ко со́лнце въ полу́дне, возсія́ на собо́рѣ, клеветни́къ же зло́бный посра́мленъ бы́сть, и досто́йное по дѣло́мъ свои́мъ получи́, ты́ же благода́рственно взыва́лъ еси́ ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́во мѣ́сто престо́лу твоему́ святи́тельскому избра́лъ еси́, уго́дниче Бо́жій, во гра́дѣ Москвѣ́: возлюби́въ бо кро́ткаго и боголюби́ваго ея́ кня́зя Іоа́нна, та́мо посели́лся еси́, и це́рковь ка́менну, во и́мя Успе́нія Пресвяты́я Богоро́дицы, та́мо сооруди́ти кня́зю Іоа́нну совѣ́товалъ еси́, проро́чески глаго́ля ему́, я́ко гра́дъ то́й сла́венъ бу́детъ, святи́тели въ не́мъ поживу́тъ и Бо́гъ въ не́мъ просла́вится, и я́ко ко́сти твоя́ въ не́мъ положе́ны бу́дутъ. Сіе́ проро́чество твое́ испо́лншееся ви́дяще, ра́достно прино́симъ ти́ сія́ благохвале́нія:

Ра́дуйся, ца́рствію Россíйскому основа́ніе крѣ́пкое положи́вый; ра́дуйся, первопресто́льный гра́дъ Москву́ благослове́ніемъ твои́мъ освяти́вый.

Ра́дуйся, прозорли́вче богопросвѣще́нный, бу́дущая, я́ко настоя́щая, прови́дѣвый; ра́дуйся, хра́мъ Пресвяты́я Богоро́дицы, честна́го и сла́внаго Ея́ Успе́нія, основа́вый.

Ра́дуйся, въ не́мъ гро́бъ себѣ́ устро́ивый; ра́дуйся, свя́то и богоуго́дно на земли́ пожи́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Пе́тре, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 8.

Стра́нника и прише́льца въ мíрѣ се́мъ себе́ помышля́я, святи́телю о́тче на́шъ Пе́тре, свои́ма рука́ма гро́бъ ка́менный себѣ́ устро́илъ еси́, и вы́ну помина́лъ еси́ о исхо́дѣ твое́мъ, къ нему́же пріуготовля́лся еси́ моли́твами непреста́нными, зовы́й Бо́гу во умиле́ніи серде́чнѣмъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь въ Бо́зѣ бы́въ, ча́съ кончи́ны твоея́ прови́дѣлъ еси́ ду́хомъ, о́тче Пе́тре, и Боже́ственную Литургíю соверши́въ, о всѣ́хъ живы́хъ и усо́пшихъ помоли́лся еси́, себе́ же бра́шномъ неги́блющимъ Пречи́стыхъ Христо́выхъ Та́инъ напита́лъ еси́, и ми́лостыню мно́гу ни́щимъ и убо́гимъ разда́лъ еси́, пріуготовля́яся къ срѣ́тенію Жениха́ безсме́ртнаго Христа́. Сіе́ воспомина́юще, диви́мся прозорли́вости твое́й, и глаго́лемъ:

Ра́дуйся, до́брое напу́тствіе для души́ твое́й пріе́мый; ра́дуйся, со Христо́мъ жи́ти на вѣ́ки возжела́вый.

Ра́дуйся, любо́вію боже́ственною стра́хъ сме́ртный побѣди́вый; ра́дуйся, ми́рно и ра́достно ча́съ кончи́ны твоея́ срѣ́тивый.

Ра́дуйся, я́ко пра́ведно и непоро́чно тече́ніе земно́е соверши́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко успе́ніе преподо́бное во мзду́ трудо́мъ твои́мъ, отъ Го́спода получи́лъ еси́.

Ра́дуйся, святи́телю Пе́тре, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 9.

Вси́ царедво́рцы вели́каго кня́зя Іоа́нна собра́шася къ одру́ твоему́, святи́телю Христо́въ, ты́ же, чрезъ старѣ́йшаго изъ ни́хъ Прота́сія, ми́ръ и благослове́ніе Бо́жіе вели́кому кня́зю Іоа́нну препода́лъ еси́, не бы́вшу тому́ во гра́дѣ, и съ свѣ́тлымъ лице́мъ воздѣ́въ горѣ́ преподо́бнѣи ру́цѣ твои́, усе́рдно помоли́лся еси́, и та́ко въ моли́твѣ Бо́гу ду́шу твою́ преда́лъ еси́, ю́же а́нгели святíи въ го́рнія оби́тели вознесо́ша, съ пѣ́ніемъ ра́достнымъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Витíи любому́дріи прославля́ютъ сла́вныхъ мíра сего́ дѣя́нія, мы́ же твои́мъ житіе́мъ честны́мъ красу́емся, святи́телю Бо́жій, и прославля́емъ преставле́ніе твое́ свято́е и мно́гая чудеса́, тобо́ю содѣ́янная и содѣва́емая отъ ро́да въ ро́дъ: вои́стину бо не вотще́ чудотво́рецъ имену́ешися, преблаже́нне, и досто́йно слы́шиши хвале́бныя пѣ́сни таковы́я:

Ра́дуйся, въ моли́твѣ усе́рдной ду́хъ тво́й Бо́гу преда́вый; ра́дуйся, погребе́ніемъ честны́мъ отъ вели́каго кня́зя Іоа́нна почте́нный.

Ра́дуйся, во хра́мѣ Богома́тери у свята́го же́ртвенника положе́нный; ра́дуйся, видѣ́ніемъ ди́внымъ, невѣ́ровавшаго въ свя́тость твою́, въ вѣ́ру обрати́вый.

Ра́дуйся, со одра́ погреба́льнаго благословля́ющій па́ству твою́ ви́дѣнъ бы́вый; ра́дуйся, во гро́бѣ, тобо́ю угото́ванномъ, ми́рно почи́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Пе́тре, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 10.

Спа́са Христа́ умоля́ти не преста́й за гра́дъ и лю́ди, тя́ почита́ющія, уго́дниче Бо́жій, святи́телю о́тче на́шъ Пе́тре: тебе́ бо дарова́ на́мъ Госпо́дь помо́щника и предста́теля во вся́кихъ бѣда́хъ и напа́стехъ, и гро́бъ тво́й святы́й содѣ́ла враче́бницу безме́здную неду́говъ человѣ́ческихъ. Къ нему́же съ вѣ́рою и любо́вію припа́дающе, вопіе́мъ просла́вльшему тя́ и ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣно́ю моли́твъ твои́хъ небе́сныхъ, первопресто́льный гра́дъ Москва́ благода́тно огражда́ется, и свѣ́тло красу́ется, имѣ́я въ себѣ́ многоцѣле́бную ра́ку святы́хъ твои́хъ моще́й, Пе́тре чудотво́рче, я́ко кри́нъ нетлѣ́ніемъ процвѣ́тшихъ, и благоуха́ніе святы́ни испуща́ющихъ, и́мже покланя́ющеся, уми́льно тебѣ́ глаго́лемъ:

Ра́дуйся, сме́рть вкуси́вый, тлѣ́нія же не позна́вый; ра́дуйся, исцѣле́нія мно́гая отъ святы́хъ твои́хъ моще́й источи́вый.

Ра́дуйся, ю́ношу разсла́бленнаго и недви́жимаго у гро́ба твоего́ здра́ва возста́вивый; ра́дуйся, сля́ченнаго и отню́дъ восклони́тися немо́гшаго, та́можде пря́мо ходи́ти сотвори́вый.

Ра́дуйся, глухо́му слу́хъ отве́рзый; ра́дуйся, слѣпо́му зрѣ́ніе ми́лостивно дарова́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Пе́тре, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе моле́бное не умо́лчно бы́сть при гро́бѣ твое́мъ, святи́телю о́тче на́шъ Пе́тре, отъ дне́ честна́го преставле́нія твоего́ до ны́нѣ, чудесе́мъ свидѣ́тельствующимъ свя́тость твою́, ю́же вся́ Россíйская Це́рковь исповѣ́дуетъ я́сно. Мы́ же, ча́да твоя́ и о́вцы слове́сныя па́ствы твоея́, ра́дующеся о твое́мъ прославле́ніи на небеси́ и на земли́, благода́рственно вопіе́мъ святы́хъ Святѣ́йшему Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтопода́тельный свѣти́льникъ Бо́жія благода́ти, вои́стину явля́ешися и по сме́рти, Пе́тре чудотво́рче. Тѣ́мже, сія́ніемъ чуде́съ твои́хъ озаря́еми, съ любо́вію честву́емъ святу́ю твою́ па́мять, я́ко торжество́ вѣ́ры и благоче́стія, и отъ усе́рдія на́шего прино́симъ ти́ пѣ́нія такова́я:

Ра́дуйся, апо́столовъ во благовѣ́стіи Христо́вѣ не лѣ́ностный подража́телю; ра́дуйся, пе́рваго іера́рха Россíйскаго Михаи́ла досто́йный прее́мниче.

Ра́дуйся, прее́мникомъ твои́мъ во святи́тельствѣ до́брый споспѣ́шниче; ра́дуйся, о всѣ́хъ лю́дехъ россíйскихъ усе́рдный моли́твенниче.

Ра́дуйся, пра́вило вѣ́ры и́стинныя и о́бразе кро́тости духо́вныя; ра́дуйся, врачу́ безме́здный и цѣле́бниче благосострада́тельный.

Ра́дуйся, святи́телю Пе́тре, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 12.

Благода́ть Госпо́дню и благовре́менну по́мощь испроси́ на́мъ, уго́дниче Бо́жій, во дни́ безпомо́щія на́шего, и бу́ди на́мъ въ ско́рбехъ утѣ́шитель, въ бѣда́хъ засту́пникъ, въ неду́зѣхъ вра́чь, ту́не подава́яй на́мъ да́ры цѣле́бныя отъ святы́хъ твои́хъ моще́й, къ ни́мже усе́рдно притека́юще, не тщи́ отхо́димъ, но уще́дренніи тобо́ю вопіе́мъ Бо́гу хвале́бно: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще чудеса́ твоя́ и мно́гое сострада́ніе твое́ къ лю́демъ, о́тче на́шъ Пе́тре, усе́рдно про́симъ твоего́ многомо́щнаго ко Го́споду предста́тельства: вѣ́мы бо, я́ко моли́тва твоя́, подо́бно ѳиміа́му восхо́дитъ предъ Вседержи́теля Бо́га, и низво́дитъ на на́съ Его́ благослове́ніе, по́мощь и ми́лость. Тѣ́мже и взыва́емъ къ тебѣ́:

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы вѣ́рный исповѣ́дниче; ра́дуйся, Пресвяты́я Богоро́дицы изря́дный служи́телю.

Ра́дуйся, а́нгельскихъ во́инствъ собесѣ́дниче; ра́дуйся, всѣ́хъ святы́хъ при́сный дру́же.

Ра́дуйся, отъ го́рнихъ высо́тъ къ земноро́днымъ ми́лостиво приника́яй; ра́дуйся, ду́ши и тѣлеса́ на́ша благоутро́бно врачу́яй.

Ра́дуйся, святи́телю Пе́тре, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 13.

О, чудотво́рче пресла́вный, и помо́щниче всѣ́мъ на́мъ ско́рый и ми́лостивый, святи́телю о́тче на́шъ Пе́тре! Ми́лостиво пріе́мъ сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, въ похвалу́ тебѣ́ приноси́мое, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти на́мъ тѣле́сное здра́віе и душе́вное спасе́ніе, да во Ца́рствіи небе́снѣмъ сподо́бимся пѣ́ти Ему́ со святы́ми: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангелоподо́бно на земли́ пожи́лъ еси́... И конда́къ 1-й: Избра́нный и ди́вный въ чудесѣ́хъ...]
Моли́тва святи́телю и чудотво́рцу Петру́.

О, вели́кій святи́телю, пресла́вный чудотво́рче, Россíйскія Це́ркве первопресто́льниче, гра́да Москвы́ храни́телю и о всѣ́хъ на́съ усе́рдный моли́твенниче, о́тче на́шъ Пе́тре! Къ тебѣ́ смире́нно припа́даемъ и мо́лимся: простри́ ру́цѣ твои́ ко Го́споду Бо́гу, и помоли́ся за ны́, грѣ́шныя и недосто́йныя рабы́ Его́, да проба́витъ на́мъ ми́лость Свою́ и низпо́слетъ на́мъ вся́ благопотре́бныя къ вре́менному житію́ и вѣ́чному спасе́нію на́шему да́ры бла́гости Его́, наипа́че же, да огради́ть на́съ ми́ромъ, братолю́біемъ и благоче́стіемъ отъ всѣ́хъ искуше́ній врага́ діа́вола, и да́руетъ на́мъ бы́ти вѣ́рными ча́дами твои́ми, не по и́мени то́кмо, но и всѣ́мъ житіе́мъ на́шимъ. Мо́лимъ тя́, святи́телю Христо́въ, сохрани́ предста́тельствомъ твои́мъ небе́снымъ Благочести́вѣйшаго, Самодержа́внѣйшаго, Вели́каго Госуда́ря на́шего Импера́тора [и́мярекъ] всея́ Россíи, въ здра́віи и благоде́нствіи на мно́гая лѣ́та, покоря́я подъ но́зѣ Его́ вся́ враги́ и супоста́ты Его́, и да почíетъ на Не́мъ благослове́ніе твое́, дре́вле пре́дку Его́, Вели́кому Кня́зю Іоа́нну, тобо́ю да́нное. [или: проси́ предста́тельствомъ твои́мъ у Небе́снаго Влады́ки: стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ]. [1] Ей, уго́дниче Бо́жій! Услы́ши на́съ благоутро́бно, и бу́ди всѣ́мъ на́мъ помо́щникъ и засту́пникъ во вся́кихъ бѣда́хъ и напа́стехъ, не забу́ди на́съ и въ ча́съ кончи́ны на́шея, егда́ наипа́че твоего́ заступле́нія потре́буемъ: да, при по́мощи моли́твъ твои́хъ святы́хъ, сподо́бимся и мы́, грѣ́шніи, кончи́ну благу́ю получи́ти, и Ца́рствіе небе́сное унаслѣ́дити, сла́вяще ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь на преставле́ніе [21-го Декабря], гла́съ 4:

Яже пре́жде безпло́дная, земле́, ны́нѣ весели́ся: се́ бо Христо́съ свѣти́льника въ тебѣ́ показа́, я́вѣ сія́юща въ мíрѣ и исцѣлева́юща неду́ги и болѣ́зни на́ша. Сего́ ра́ди лику́й и весели́ся со дерзнове́ніемъ: святи́тель бо е́сть Вы́шняго, сія́ содѣ́ловаяй.

Инъ тропа́рь, гла́съ 8:

Лику́й свѣ́тло, благосла́внѣйшій гра́де Москва́, имѣ́яй въ себѣ́ архіере́я Петра́, я́ко зарю́ со́лнца, всю́ Россíю чудодѣя́ніи озаря́юща: то́й бо не́мощи врачу́етъ и неду́ги, я́ко тму́, прого́нитъ отъ вопію́щихъ ему́: ра́дуйся, іера́рше Бо́га Вы́шняго, тобо́ю сія́ па́ствѣ твое́й содѣ́ловающаго.

Инъ тропа́рь, на пренесе́ніе моще́й [24-го Августа], гла́съ 4:

Наста́ дне́сь всечестны́й пра́здникъ пренесе́нія честны́хъ моще́й твои́хъ, святи́телю Пе́тре, веселя́ изря́дно твое́ ста́до, и вѣ́рнаго Импера́тора, и лю́ди, о ни́хже не оскудѣва́й, моля́ся Христу́ Бо́гу, е́же отъ Него́ дарова́ннѣй ти́ па́ствѣ сохрани́тися отъ вра́гъ ненавѣ́тованнѣй и спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ на преставле́ніе [21-го Декабря], гла́съ 8. Подо́бенъ: Взбра́нной.

Взбра́нному и ди́вному на́шея земли́ чудотво́рцу, дне́сь любо́вію тебѣ́ притека́емъ, пѣ́снь, богоно́се, плету́ще, я́ко, имѣ́я дерзнове́ніе ко Го́споду, многообра́зныхъ изба́ви на́съ обстоя́ній, да зове́мъ ти́: ра́дуйся, утвержде́ніе гра́ду на́шему.

Инъ конда́къ, на пренесе́ніе моще́й [24-го Августа], гла́съ 8:

Яко врача́ преизря́дна, и исто́чника чудесе́мъ оби́льна, дне́сь соше́дшеся любо́вію, духо́вная твоя́ ча́да, въ пренесе́ніе честны́хъ моще́й твои́хъ, архіере́ю Пе́тре, мо́лимъ тя́: моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти честны́мъ твои́мъ пренесе́ніемъ вѣ́рному Импера́тору на́шему на враги́ побѣди́тельная, да твои́ми къ Бо́гу моли́твами находя́щихъ зо́лъ изба́вльшеся, ра́достною душе́ю и весе́ліемъ се́рдца благода́рная ти́ воспое́мъ, глаго́люще: ра́дуйся, о́тче Пе́тре, архіере́евъ и всея́ Россíйскія земли́ удобре́ніе.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Пе́тре, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Примѣчанія:
[1] См.: «Акаѳисты русскимъ святымъ». Томъ 3-й: Н-Ѳ. СПб.: Издательство «Титулъ», 1996. С. 528.

Источникъ: Ака́ѳистъ и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Петру́ митрополи́ту, всея́ Россíи чудотво́рцу. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1899. — 16 л.